Otrzymałem fakturę od Amazon fakturę za zakup towarów. Faktura jest wystawiona na dane zagranicznego kontrahenta, który ma polski VAT UE. Towar został dostarczony z Niemieckiego magazynu. Jak prawidłowo wykazać taką transakcję i co z informacją VAT UE? Czy powonieniem wykazać z tego tytułu WNT?

Radosław, Wrocław

W przypadku gdy towar został dostarczony z magazynu na terenie Niemiec to oznacza to, że rozliczenie podatku VAT z danej transakcji spoczywa na nabywcy i należy ją rozliczyć jako WNT, mimo że firma Amazon jest zarejestrowana na potrzeby VAT w Polsce. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru występuje w przypadku przemieszczenia się towaru z innego państwa UE do kraju. Idąc dalej transakcja WNT jest uznawana za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego, w którym zakończono dostawę, co wynika wprost z art. 25 ust.1 ustawy o VAT. Jeżeli chodzi o obowiązek podatkowy w WNT to powstaje on w momencie wystawienia faktury, jednak nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży, co zostało określone w art. 20 ust.1 ustawy o VAT. Transakcję WNT należy zatem rozliczyć w dacie powstania obowiązku podatkowego zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia, czyli oznacza to, że rozliczenie podatku VAT od sprzedaży spoczywa na nabywcy, przy czym ma on jednocześnie prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów z danej transakcji, dzięki czemu jest ona neutralna podatkowo. Aby transakcja zachowała neutralność podatkową podatnik powinien ją wykazać w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Transakcję WNT należy wykazać w deklaracji VAT-7/VAT-7K w cz. C poz. 23 (wartość netto) i w poz. 24 (podatek VAT od sprzedaży), natomiast część podateku VAT od zakupu należy wykazać w cz. D.2. w poz. 43 (wartość netto) i poz. 44 (podatek VAT od zakupów).

Czy informacja VAT UE jest konieczna?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w art. 100 ustawy o VAT. Zgodnie z danym przepisem podatnik jest zobowiązany do przesłania do US informacji podsumowującej VAT UE w przypadku wykazania transakcji:
  • WNT,
  • WDT,
  • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług.
Informację VAT UE składa się za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania wyżej wymienionych transakcji. W informacji VAT UE powinny zostać podane następujące dane:
  1. nazwa lub imię i nazwisko podmiotu składającego informację podsumowującą oraz jego numer NIP;
  2. właściwy i ważny numer VAT UE nabywcy;
  3. właściwy i ważny numer VAT UE kontrahenta nadany przez państwo członkowskie właściwe dla danego podatnika;
  4. łączną wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów.
Taka informacja powinna zostać przesłana drogą elektroniczną. W przypadku gdy kontrahent nie posiada zagranicznego VAT UE to taka transakcja nie powinna zostać wykazana w informacji podsumowującej VAT UE, ponieważ ujmuje się w niej jedynie transakcje z podmiotem posiadającym zagraniczny VAT UE. Podsumowując w przypadku zakupu towarów, które zostały dostarczone z zagranicy od kontrahenta posiadającego krajowy NIP należy rozliczyć go jako WNT, jednak nie należy go ujmować w informacji podsumowującej VAT UE. W danej sytuacji podatnik powinien skontaktować się z kontrahentem, aby podał on swój zagraniczny NIP.