Kasa rejestrująca jest obowiązkowa dla wielu podmiotów – w tym lekarzy i lekarzy dentystów. Czy jednak taka powinność ciąży również na pielęgniarkach? Czy istnieje możliwość zwolnienia z tego obowiązku? Wyjaśniamy, czy i kiedy kasa fiskalna dla pielęgniarek to konieczność.

Kasy rejestrujące – kogo dotyczy obowiązek, a kogo nie?

Istnieją pewne wyjątki od zapisów zawartych w art. 111 ustawy o VAT, które zobowiązują sprzedawców towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Niemniej jednak od 1 stycznia 2015 r. ze zwolnienia z tego obowiązku zostały wyłączone usługi w zakresie opieki medycznej udzielanej przez lekarzy i lekarzy dentystów. Czy jednak jest to tożsame również ze świadczeniami pielęgniarek i pielęgniarzy?

Aktualne przepisy dotyczące możliwości zwolnienia z kas fiskalnych można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przepisy dopuszczają dwie sytuacje – z uwagi na:

  • rodzaj dokonywanych czynności – czyli zwolnienie przedmiotowe,

  • wysokość obrotu – czyli zwolnienie podmiotowe.

Podmioty zwolnione

Ze zwolnienia przedmiotowego mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy wykonują czynności (świadczenia) wymienione w załączniku do wymienionego wyżej rozporządzenia. Z kolei zwolnienie podmiotowe obejmuje te podmioty, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, a ich obrót na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył jeszcze 20 000 zł lub przedsiębiorców o dłuższym stażu, który w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli wcześniej wspomnianej kwoty.

Podmioty objęte obowiązkiem

Inną grupą są natomiast podmioty wymienione jako te, których zwolnienia, nawet pomimo spełnienia powyższych warunków, nie dotyczą. Są to m.in. przedsiębiorcy zajmujący się usługami naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, doradztwem podatkowym, fryzjerstwem, usługami kosmetycznymi i kosmetologicznymi, a także dostawą niektórych towarów takich jak części do silników, wyroby tytoniowe, gaz płynny, czy nośniki danych cyfrowych i analogowych.

Na liście tej znalazły się również usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych osobiście przez osoby niewidome, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, natomiast samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą albo zatrudniają tylko jednego pracownika niewidomego, który również ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Kasa fiskalna dla pielęgniarek – czy jest możliwość zwolnienia?

Biorąc pod uwagę ten zapis, można nabrać wątpliwości, czy usługi świadczone przez pielęgniarzy i pielęgniarki nie kwalifikują się do wyżej wspomnianych świadczeń medycznych. Tym bardziej że ustawa o VAT nie definiuje szczegółowo pojęcia, jakim jest „opieka medyczna”. Wskazuje jedynie, że aby pojawił się obowiązek rejestrowania na kasie fiskalnej, takie usługi powinny być świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, a ponadto być zaliczane do tzw. usług medycznych.

Z uwagi jednak na to, że zawód pielęgniarki lub pielęgniarza nie jest tożsamy z zawodem lekarza, a zakres usług wykonywanych przez takie podmioty znacząco się od siebie różni, powyższy warunek nie zostanie spełniony. W związku z tym omawiane zwolnienie z ewidencjonowania jest możliwe. Kasa fiskalna dla pielęgniarek jest zatem nieobowiązkowa w przypadkach, gdy nie zostanie przez nie przekroczony limit finansowy obrotu (20 000 zł) za usługi rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.