Umowa zlecenie jest jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia. Z uwagi na to, że regulowana jest przez kodeks cywilny nazywana jest również umową cywilnoprawną oraz, jak wiadomo, umową śmieciową. Przedstawiamy charakterystyczne cechy umowy zlecenia!

Cel umowy zlecenia

Celem umowy zlecenia jest wykonanie konkretnego zlecenia (usługi). Zleceniobiorca powinien wykonać czynności określone w umowie osobiście, przy czym w wyjątkowych okolicznościach mogą zostać wykonane przez osobę trzecią. W przypadku gdy strony nie zawrą w umowie postanowień dotyczących odpowiedzialności zleceniobiorcy, reguluje ją kodeks cywilny.

 Umowa zlecenie a prawo do urlopu

Żaden przepis nie zabrania odpłatnego urlopu osobom zatrudnionym w ramach umowy zlecenia. W umowie strony mogą indywidualnie określić odpłatność za okres niewykonywania pracy przez zleceniobiorcę. Nie należy jednak używać informacji "prawo do odpłatnego urlopu" bowiem pojęcie urlopu odnosi się wyłącznie do Kodeksu pracy.
Ważne! Zamiast treści "prawo do odpłatnego urlopu" można użyć "odpłatna przerwa", która ma przysługiwać zleceniobiorcy z adnotacją, że przerwa ta nie będzie skutkowała obniżeniem wynagrodzenia.

Wyliczenie wynagrodzenia do wypłaty

Wynagrodzenie do wypłaty dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie, która nie jest zatrudniona w innym miejscu wylicza się następująco: 1. określenie kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie umowy 1000 zł 2. obliczenie składek ZUS od kwoty brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% x kwota brutto
9,76 * 1000 zł = 97,60 zł
  • składka rentowa: 1,5% x kwota brutto
1,5% * 1000 zł = 15,00 zł
  • składka chorobowa: 2,45% x kwota brutto
2,45% * 1000 zł = 24,50 zł Suma składek: 137,10 zł 3. obliczenie kosztów uzyskania przychodu: 20% lub 50% (prawa autorskie) z różnicy między kwotą brutto pomniejszoną o sumę składek z kroku 2 (1000 zł - 137,10 zł) * 20% = 172,58 zł (1000 zł - 137,10 zł) * 50% = 431,45 zł 4. obliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne: a) (kwota brutto - suma składek z kroku 2) * 9% (1000 zł - 137,10 zł) * 9% = 77,66 zł b) (kwota brutto - suma składek z kroku 2) * 7,75% - część składki zdrowotnej odliczana od podatku dochodowego (1000 zł - 137,10 zł) * 7,75% = 66,87 zł 5.  ustalenie podstawy do opodatkowania: kwota brutto - suma składek z kroku 2 - krok 3 (wynik należy zaokrąglić do pełnych złotych) 1000 zł - 137,10 zł - 172,58 zł = 690,32 zł 1000 zł - 137,10 zł - 431,45 zł = 431,45 zł (prawa autorskie) 6. obliczenie podatku dochodowego: wynik kroku 5 * 18% - krok 4b (690,32 zł * 18%) - 66,87 zł = 57 zł (431,45 zł * 18%) - 66,87 zł = 11 zł (prawa autorskie) 7. kwota netto do wypłaty: kwota brutto - 2 - 4a - 6 1000 zł - 137,10 zł - 77,66 zł - 57zł = 728,24 zł 1000 zł - 137,10 zł - 77,66 zł - 11 zł = 774,24 zł (prawa autorskie)

Umowa zlecenie - wady i zalety

Zalety umowy zlecenie: + swoboda zawierania i rozwiązywania umowy (bez okresu wypowiedzenia), + wysokie koszty uzyskania przychodu - 20% lub 50% (prawa autorskie), + brak składek ZUS za studentów (do 26 roku życia), + zleceniobiorca może otrzymywać świadczenia, które przysługują pracownikowi, np. związane z podróżą służbową. Wady umowy zlecenie: - zleceniobiorca, w przypadku wyrządzenia szkody pracodawcy czy osobie trzeciej, odpowiada za szkody całym swoim majątkiem, - jeśli w umowie nie określono czasu wypowiedzenia, to może być ona rozwiązana z dnia na dzień, - zleceniodawca w każdej chwili może wypowiedzieć umowę, ale powinien zwrócić koszty, które zleceniobiorca poniósł na wykonie zlecenia, - zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę, gdy zlecenie jest odpłatne.

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Umowa zlecenie może zostać rozwiązana w każdym momencie bez terminu wypowiedzenia. Zobacz też:
Kwartalne deklaracje vat i miesięczne zaliczki na pit/cit – to możliwe! kalkulator wypłat