Klasyfikacja składników majątku w praktyce jest istotna, nie tylko z uwagi na prawidłowe rozliczenie, ale i ze względów praktycznych. Po co bowiem narzucać sobie dodatkowe obowiązki z prowadzeniem ewidencji? Środek trwały, wyposażenie czy zwykły wydatek

Środek trwały

Nie wszystkie składniki majątku mogą być środkiem trwałym w firmie. Firmowy zakup, aby mógł zostać ujęty jako ŚT, musi spełniać łącznie  poniższe warunki:
 • być wykorzystywany wyłącznie na cele firmowe (!) albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o PIT,
 • zostać nabyty lub wytworzony we własnym zakresie
 • stanowić własność lub współwłasność podatnika,
 • być kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,
 • o przewidywanym okresie wykorzystywania powyżej 1 roku.
Środek trwały rozliczany jest w kosztach w czasie - poprzez miesięczne odpisy amortyzacyjne. Wartością graniczną środka trwałego jest tutaj 3.500 zł, poniżej tej wartości uważany jest jako niskocenny składnik majątku. Jeżeli środek trwały ma wartość:
 • powyżej 3.500 zł - amortyzowany jest w czasie,
 • 3.500 zł lub mniej - może zostać jednorazowo zamortyzowany lub ujęty jako wydatek w kosztach uzyskania przychodu, a nie jako środek trwały.

Środek trwały - co nie podlega amortyzacji?

Amortyzacji nie podlegają:
 • grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 • budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu,
 • dzieła sztuki i eksponaty muzealne,
 • wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 22b ust. 2 pkt 1,
 • składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę działalność

- zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Wyposażenie

Do wyposażenia zalicza się te składniki, które nie zostały ujęte jako środki trwałe. Ewidencją wyposażenia zasadniczo obejmuje się wyposażenie, którego wartość początkowa, w rozumieniu odrębnych przepisów, przekracza 1.500 zł netto. W praktyce przyjmuje się, że do ewidencji wyposażenia klasyfikuje się przedmioty o wartości powyżej 1.500 zł, których okres użytkowania jest krótszy niż 1 rok - czyli zakupione z zamiarem dalszej odsprzedaży w przyszłości.
Ważne!
 • składniki majątku o wartości powyżej 3500 zł netto, których przewidywany okres użytkowania przekracza rok, podlegają wpisowi do ewidencji środków trwałych,
 • składniki majątku nieujęte w EŚT o wartości większej niż 1500 zł netto, których przewidywany okres użytkowania jest krótszy niż rok, należy ująć w ewidencji wyposażenia.

Zwykły wydatek

Sprzęt, który nie spełnia warunków zaliczenia do środków trwałych i którego wartość początkowa nie przekracza kwoty 1.500 zł netto, nie musi zostać ujęty w żadnej ewidencji. Może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu bezpośrednio w dniu przyjęcia do użytkowania. Jeżeli wartość przedmiotu jest niższa niż 3.500 zł, ale jego przewidywany okres użytkowania wynosi powyżej 1 roku, to jak już został wspomniane może zostać ujęty jako KUP (zamiast ŚT). Zobacz też:
Karta szkolenia wstępnego bhp Lista obecności Niewykorzystany urlop
fajowy-katalog.pl