Twoi kontrahenci nieregularnie regulują swoje zobowiązania? Sposobem na zwiększenie skuteczności biznesowej jest udzielanie rabatów dla klientów, którzy wcześniej dokonają zapłaty. Skonto to zachęta do przedterminowego przekazania należności.

Rodzaje skonta

Skonto to rabat udzielany nabywcy towaru w przypadku przedterminowej spłaty należności. W związku z powyższym rabaty dzielimy na:

  • transakcyjne- udzielane przed powstaniem obowiązku podatkowego,
  • potransakcyjne- przyznane już po ustaleniu ceny.

Sprzedający określa kiedy nabywcy przysługuje skonto (np. do 15 dni po wystawieniu. faktury) oraz jaka będzie wysokość rabatu. Kwota skonta ma rekompensować nabywcy skutki wynikające z wcześniejszej zapłaty. Upust określany jest procentowo, jednak na fakturze należy podać także jego kwotę.

Jak zapisać skonto na fakturze?

To jak powinno zostać rozliczone skonto  zależy od momentu jego udzielenia. Jeżeli kupujący od razu zapłacił za towar, jeszcze przed wystawieniem faktury (rabat transakcyjny), to wartość towarów na fakturze będą wykazane z uwzględnieniem skonta. Jeżeli wystawiając fakturę nie wiemy czy kupujący spełni warunki do udzielenia skonta, czyli czy dokona przedterminowej płatności, to informacje o kwocie skonta należy umieścić na fakturze, np. pod częścią merytoryczną lub w osobnej kolumnie. Warto wówczas wykazać wartości pierwotne towarów oraz wartości netto i VAT pomniejszone o kwotę skonta. Jeżeli skonto zostało udzielone po wystawieniu faktury podatnik ma obowiązek wystawienia faktury korygującej. Co do zasady faktury korygujące powinny być rozliczane w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym otrzymano potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę towaru, jednakże korekta, która została wystawiona w wyniku zaistnienia skonta, nie wymaga potwierdzenia odbioru.

Skonto a podatek VAT

Postanowienia ustawy o VAT wyłączają z opodatkowania kwoty stanowiące obniżkę cen ze względu na wcześniejszą zapłatę. Mimo to kwota rabatu powinna być wskazana na fakturze. Literalnie kwestię zwolnienia z opodatkowania od 1 stycznia 2014 roku reguluje art 29a ustawy o VAT, który stanowi, że wyłączone z opodatkowania zostały kwoty:

  • otrzymane od nabywcy jako zwrot,
  • udokumentowane wydatki poniesione w imieniu i na rzecz kupującego, ujmowane przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku,
  • obniżki cen, uwzględnione w momencie sprzedaży,
  • obniżki cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty.

Ponadto ustawa wymienia, iż podstawa opodatkowania może być zmniejszona o kwoty udzielonych opustów i obniżek cen, wartość zwróconych towarów i opakowań, jak również o zwrócone zapłaty, dotacje i subwencje.

Rabaty transakcyjne nie mają wpływu na podstawę opodatkowania (kwota żądana od nabywcy pomniejszona jest już o skonto). Rabaty potransakcyjne wymagają wystawienia faktury korygującej. Sprzedawca będzie mógł obniżyć kwotę należnego podatku po otrzymaniu potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

 Zobacz też:

rozliczenie zaliczki