Rejestracja na potrzeby VAT-UE dotyczy przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji z zagranicznymi kontrahentami w Unii Europejskiej. Obowiązek ten dotyczy także niektórych podatników korzystających ze zwolnienia z VAT. Dowiedz się, czym jest VAT- UE! Obowiązkowa rejestracja jako podatnik VAT UE Polski podatnik zamierzający brać udział w transakcjach wewnątrzwspólnotowych powinien zarejestrować się we właściwym urzędzie skarbowym jako podatnik VAT-UE. Za transakcje wewnątrzwspólnotowe uważa się dostawę lub nabycie towarów bądź usługi, w przypadku których stronami są podatnicy z różnych państw członkowskich. Obowiązek rejestracji jako podatnik unijny oraz zasady podatkowe takich transakcji uregulowane zostały w ustawie o VAT.W celu rejestracji należy złożyć zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego. Do zawiadomienia służy ten sam formularz, na którym podatnik dokonuje rejestracji jako podatnik VAT - czyli VAT-R. Jeśli przedsiębiorca jest już zarejestrowany na potrzeby podatku VAT (jako podatnik czynny lub zwolniony) musi zgłosić jedynie aktualizację na formularzu VAT-R. Najpierw dokonuje zmian w części A wybierając “aktualizacja”. Później wypełnia część C.3. “Informacje dotyczące wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych” i tam wpisuje przewidywaną datę rozpoczęcia dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Rejestracja VAT UE nie powoduje utraty zwolnienia dla podatnika zwolnionego z VAT. Następstwem rejestracji będzie nadanie podatnikowi “unijnego” NIP. Jest to numer jaki podatnik musi posiadać dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. W Polsce jest nim NIP podatnika poprzedzony kodem PL. Numer ten pozwala także sprawdzić zagranicznego kontrahenta na platformie Komisji Europejskiej. Czynni podatnicy VAT a obowiązek rejestracji VAT -UE Czynni podatnicy VAT mają obowiązek dokonać rejestracji na potrzeby VAT- UE przed pierwszą wewnątrzwspólnotową transakcją. Pierwsza transakcja może dotyczyć:
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - czyli zakupu towarów od kontrahentów z krajów unijnych;
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - czyli sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta unijnego, który również jest zobowiązany do rejestracji,
  • nabycia usług, dla których miejscem ich świadczenia jest kraj nabywcy - i to nabywca zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT,
  • świadczenia usług na rzecz kontrahentów z UE, w odniesieniu do których miejscem świadczenia jest kraj prowadzenia działalności lub zamieszkania nabywcy (inny niż Polska).
Podatnik zwolniony z VAT a obowiązek rejestracji VAT-UE Podatnicy zwolnieni z VAT ze względu na nieprzekroczenie obrotu 150 tys. mają obowiązek rejestracji na potrzeby VAT-UE, jeżeli wartość ich transakcji wewnątrzwspólnotowych przekroczy w danym roku podatkowym kwotę 50 tys zł. Jeżeli kwota WNT nie przekroczy w danym roku podatkowym limitu 50.000 zł to podatnik może ale nie musi zarejestrować się jako podatnik VAT-UE . Inaczej jest w przypadku świadczenia usług, gdzie rejestracja jest obowiązkowa. Gdy dochodzi do nabycia usług od kontrahenta z UE, w odniesieniu do których miejscem świadczenia jest kraj nabywcy, wówczas nabywca zobowiązany jest do rejestracji VAT-UE oraz rozliczenia podatku VAT z tej transakcji. Obowiązek rejestracji dotyczy także  importu usług, dla których miejscem rozliczenia podatku z transakcji jest kraj nabywcy. Ważne! Nievatowcy zarejestrowani do VAT-UE dokonujący transakcji: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub sprzedający usługi podatnikom zarejestrowanym w UE są zobowiązania do składania deklaracji podsumowującej VAT-UE w trybie miesięcznym lub kwartalnym. Deklaracja VAT-8 jest przeznaczona dla podatników niebędących podatnikami VAT czynnymi , u których występują obowiązek opodatkowane nabycia wewnątrzwspólnotowego (przekroczenie limitu 50.00 zł) oraz (ewentualnie w tym samym miesiącu) importy usług, dostawy, dla których podatnikiem jest nabywca (w tym również krajowe). Jeśli przedmiotem transakcji jest import usług bądź dostawa, dla których podatnikiem jest nabywca (w tym również krajowa) przedsiębiorca powinien sięgnąć po formularz VAT-9M. Dokumenty powinny zostać dostarczone do urzędu skarbowego do 25. dnia każdego miesiąca. Wykreślenie z listy podatników VAT- UE Art. 97 Ustawy o VAT mówi, że w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1-3, nie złoży za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracji podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o powyższym. Zobacz też:
Badania wstępne do pracy Zaliczka na podatek dochodowy ZUS RZA