Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej jednym z głównych pytań przyszłych przedsiębiorców jest to, jaką formę opodatkowania powinni wybrać. Warto więc poznać charakterystykę poszczególnych rozwiązań oraz jakie są ich główne zalety i wady.

Zasady ogólne

Zasady ogólne, inaczej skala podatkowa to najpowszechniejsza forma opodatkowania  dochodu (przychody - koszty). Jeżeli podatnik sam nie dokona wyboru, przyjmuje się, że podatek wylicza właśnie wg zasad ogólnych. W tej formie opodatkowania wyróżnia się dwustopniową skalę:
 • dochód do 85.528 zł, wówczas podatek to 18% - 556,02 zł (kwota zmniejszająca),
 • dochód powyżej 85.528 zł, wówczas podatek to 14.839, 02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Zalety skali podatkowej:
 • prawo do skorzystania z ulg u podatkowych,
 • możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem,
 • możliwość skorzystania z kredytu podatkowego,
 • prawo do pomniejszenia osiągniętych przychodów o poniesione koszty uzyskania przychodów,
 • kwota wolna od podatku - 3091 zł.
Wady skali podatkowej:
 • po przekroczeniu dochodu 85.528 zł podatek wynosi 14.839, 02 zł +  32% od nadwyżki tej kwoty,
 • obowiązek prowadzenia ewidencji księgowych (KPiR, księgi rachunkowe)

Zasady ogólne - dla kogo korzystne?

Zasady ogólne korzystne są dla osób, które chciałyby skorzystać z ulg podatkowych (np. dla rodzin) czy wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Przyjmuje się, że ta forma opodatkowania jest opłacalna dla tych, których dochód roczny nie przekracza 100tys. zł.

Podatek liniowy

Podatek liniowy to opodatkowanie dochodu, niezależnie od jego wysokości, jednolitą stawką 19%. Należy zaznaczyć, że nie każdy ma możliwość skorzystania z tej formy opodatkowania. Podatku liniowego nie mogą wybrać Ci, którzy w ramach działalności świadczą usługi na rzecz swojego obecnego lub byłego pracodawcy, które odpowiadają czynnościom wykonywanym  w ramach stosunku pracy w tym samym roku podatkowym. W takim przypadku wybór podatku liniowego będzie możliwy dopiero po roku. Zalety podatku liniowego:
 • jedna stawka podatku bez względu na osiągany dochód.
Wady podatku liniowego:
 • brak prawa do skorzystania z większości ulg podatkowych,
 • brak prawa do kredytu podatkowego,
 • brak prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem,
 • brak prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • brak kwoty wolnej od podatku.

Podatek liniowy - dla kogo korzystny?

Podatek liniowy w skrócie może być bardzo korzystny dla "bogatych singli". Ta forma opodatkowania jest opłacalna dla osób, które osiągają dochód min. 100tys. zł rocznie. Dlaczego dla singli? Ponieważ wyklucza prawo do wspólnego rozliczenia i korzystania z ulg prorodzinnych.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany polega na opodatkowaniu przychodu, a nie dochodu. Zatem w tym przypadku przedsiębiorca nie może pomniejszyć osiąganych przychodów o koszty podatkowe. Stawki ryczałtu są jednak dosyć niskie i wynoszą - 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20%, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności. Ryczałt przeznaczony jest jedynie dla wybranej grupy przedsiębiorców, mianowicie dla osób, które:
 • uzyskały przychody działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro,
 • uzyskały przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.
Dodatkowo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (art. 8 ustawy) wymienione są działalności, które bezwzględnie nie mogą być opodatkowanie w formie ryczałtu.

Ryczałt ewidencjonowany - dla kogo korzystny?

Ryczałt ewidencjonowany korzystny jest dla tych przedsiębiorców, którzy nie ponoszą wysokich kosztów uzyskania przychodu wobec czego nie mają możliwości zmniejszych podstawy opodatkowania. Wybierając tę formę opodatkowania mogą w zamian za to stosować niskie stawki podatku, płacąc tym samym niższy podatek.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to zryczałtowana formą opodatkowania, która charakteryzuje się tym, że wartość płaconego podatku nie odzwierciedla w żaden sposób osiąganych przez przedsiębiorcę przychodów. Stawka podatku jest jednolita przez cały rok podatkowy i zależy od:

 • rodzaju wykonywanych usług,
 • wielkości zatrudnienia,
 • wielkości (liczby ludności) miejscowości, w której działalność jest prowadzona,
 • rozmiaru prowadzonej działalności,
 • wieku podatnika itp.

Z karty podatkowej mogą skorzystać jedynie Ci podatnicy, którzy  prowadzą działalność określoną w art. 23 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (np. usługi rozrywkowe, opieka domowa nad dziećmi i osobami starszymi itp.).

Zalety karty podatkowej:

 • niska i jednolita wartość podatku,
 • brak obowiązku prowadzenia KPiR
Wady karty podatkowej:
 • nie można odliczyć kosztów od przychodu,
 • możliwość odliczenia jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy jej wymiaru),
 • podatek płacony niezależnie od dochodów.

Karta podatkowa - dla kogo korzystna?

Ta forma opodatkowania z pewnością jest korzystna dla przedsiębiorców, którzy chcą uniknąć formalności związanych z comiesięcznym lub cokwartalnym rozliczaniem i płaceniem podatku. Zobacz też:
wyliczenie wynagrodzenia
Katalog stron internetowych