Podatek dochodowy skrót PIT to nazwa pochodząca z języka angielskiego - Personal Icome Tax. Jest to osobisty podatek dochodowy zaliczany do grona danin bezpośrednich. Płatnikiem PIT są wszystkie osoby fizyczne, które otrzymują dochody. Oto poradnik, w którym przedstawiamy wszystkie ważne informacje na temat podatku dochodowego PIT.

Podatek PIT - co to jest? 

Podatek PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, to danina, która płacona jest przez osoby fizyczne od wszystkich uzyskiwanych przez nie dochodów, zaś w niektórych przypadkach od uzyskanych przychodów. Obecnie podatnikami PIT są wszystkie osoby, które w danym roku podatkowym uzyskują jakiś dochód. Zasada ta nie dotyczy wyłącznie osób młodych do 26-tego roku życia, które to są zwolnione z podatku dochodowego. 

Od jakich dochodów płaci się PIT?

Podatek PIT jest potrącany od następujących rodzajów dochodów: 

  • wynagrodzenia ze stosunku pracy - umów o pracę, umów zlecenie oraz umów o dzieło, 
  • emerytur i rent,
  • zasiłków, 
  • dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wykonywania tzw. wolnego zawodu, 
  • z tytułu prowadzenia działalności o charakterze oświatowym, publicystycznym, naukowym, twórczym, artystycznym, literackim. 

Jakie akty prawne regulują zasady uiszczania podatku dochodowego PIT w Polsce? 

Aktem prawnym, który reguluje zasady dotyczące podatku dochodowego w Polsce jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto nadmienić, że przepisy podatkowe ulegają bardzo częstym zmianom. Omawiana ustawa była nowelizowano w przeszłości już ponad 300 razy. 

Z racji tego, iż niektóre osoby prowadzące działalność gospodarczą stosują zryczałtowaną, uproszczoną formę opodatkowania, kwestia PIT jest też uregulowana w ustawie z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

Zapisy dotyczące kwestii podatkowych znajdują się także w Konstytucji RP oraz umowach międzynarodowych zawieranych przez polski rząd i rozporządzeniach wykonawczych. 

Kto dokładnie podlega obowiązkowi opłacania podatku PIT? 

Obowiązek uiszczania podatku PIT dotyczy wszystkich osób fizycznych - zarówno tych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak i tych, które są przedsiębiorcami. Jeżeli dana osoba prowadzi firm w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki cywilnej lub spółki komandytowej, także ma obowiązek rozliczania się podatkiem PIT. 

Deklaracja podatkowa PIT 

Skrót PIT oznacza także deklarację podatkową, czyli dokument, który muszą składać wszystkie osoby, które w poprzednim roku podatkowym uzyskały jakiekolwiek dochody. Jest to po prostu roczne rozliczenie kwoty podatku od osób fizycznych. Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie są wykorzystywane przez urząd skarbowy do tego, aby określić, czy danemu obywatelowi należy się zwrot wpłaconej kwoty podatku czy też musi on dokonać dopłaty. 

Składając deklarację podatkową podatnicy mogą także korzystać z rozmaitych ulg podatkowych, dzięki którym kwota należnego podatku ulega zmniejszeniu. Dla poszczególnych rodzajów dochodów przyporządkowany jest inny formularz deklaracji podatkowej PIT. W przypadku umów o pracę, o dzieło i zlecenie, deklarację należy składać na druku o symbolu PIT-37. 

Źródło: https://cenabiznesu.pl/-podatek-dochodowy-skrot-co-to-jest